http://www.kmfap.hu/themes/Kmfap/styles/net/images/fejkep.jpg

Jeruzsálemi Szent János Független Lovagrend Ispotályos Lovagjai,  Máltai Lova

 

Rend eredete még az 1048. évre nyúlik vissza, amikor Amalfi néhány gazdag kereskedője Jeruzsálem városában kórházat és menedékházat alapít az oda zarándokló szegény hívők ellátására és ápolására bencés szerzetesek segítségével. Később az első elöljáró, "Boldog" Gerardus önálló szervezetet alapít, amelyet Keresztelő Szent János oltalmára bíz és szabályzatot is készít társasága számára - intézkedve egyúttal a habitusról is, amely mindmáig fekete talár, bal vállánál fehér nyolcágú kereszttel. Fegyveres nemes lovagok eleinte az Ispotály és a betegek védelmét látták el, majd Jeruzsálem elfoglalását (1099) követően a gyorsan növekvő lovagi ág tevékeny részt vállal a város védelmében és más harci cselekményekben. Vitézi sikereik elismeréseként 1113-ban II. Pascal pápa a „Pie Posulatio Voluntatis” Bullában elismeri a Rendet Lovagrendként, amelyet nem tesz meg pápai fennhatóság alá tartozó egyházi renddé, hanem biztosítja a „szuverenitás” jogát, azaz hogy vezetőit, Gerardus utódait bármilyen egyházi vagy világi hatóság beavatkozása nélkül szabadon választhassa.

A Rend második elöljárója, Raymond de Puy alatt egész Európából áramlanak a nemes lovagok és a templomos rendhez hasonlóan kulcsfontosságú szerepet vállalnak a folyvást támadó pogánysággal folytatott harcban. A Lovagrend anyagi alapját az európai uralkodók és főnemesek pénz- és birtokadományai (perjelségek) adják- így például Magyarországon 1147-ben II. Géza Esztergom mellett megalapítja az első magyar perjelséget, amelyet követ a Székesfehérvári, majd további 19 rendház. A hősies küzdelem ellenére 1187-ben elesik Jeruzsálem - a lovagok javarésze odavész a harcban – és  Saladin szultán rövidesen elfoglalja az egész Szentföldet.

A megmaradt lovagok visszavonulnak Margatba, Tripoliszba, Akkonba, majd Cipruson telepednek le, ahonnan nem szívesen látott vendégként 1310-ben távoznak. Az időközben megerősödött Lovagrend ekkor elfoglalja Rhodosz szigetét és elűzik onnan a rettegett tengeri kalózokat. Itt építik fel a kereszténység új keleti  végvárát és innen folytatják az ádáz, szüntelen harcot a mohamedánság ellen. Védik és biztosítják a kereskedelmi hajózási útvonalakat mind az iszlám, mind a kalózokkal szemben. Ez létfontosságú kérdés a kereskedelem szempontjából, így hamarosan egész Európa elismerését és megbecsülését is kivívják. Rhodosz birtoklása területi szuverenitással is kiegészíti a Rend alapítása óta meglévő működési függetlenségét. A Lovagrend Mesterét 1430-tól Nagymesternek hívják. A nagy sikerek ellenére Rhodosz erődítménye mintegy kétszáz év  elteltével 1523-ban már nem képes ellenállni II. Szulejmán hatalmas túlerejének és a lovagok Philippe de Villiers de l’lle Adam Nagymester vezetésével teljes fegyverzetben elvonulnak a szigetről.  1527-ben V. Károly spanyol király és német-római császár a Rendnek ajándékozza Málta, Gozo, Comino szigetét és Tripoliszt, ahol rövid idő alatt hatalmas erődítmények épülnek.

Ezalatt Magyarországon is megerősödik a Lovagend: 1217-ben a Szentföldre induló lovagkirályunkat, II. Endrét  János-lovagok kísérték a keresztes hadjáratba. 1222-ben az Aranybulla két hiteles példányának másodikát Rendünk őrizetére bízták. IV. Béla király alatt orvosok és patikáriusok szolgálnak, de a tatár betörés ellen a lovagok fegyveres elit-csapattal harcolnak. Lovagjaink részt vesznek 1444-ben a várnai csatában, majd 1456-ban Hunyadi János oldalán harcolnak a nádorfehérvári diadalmas győzelem kivívásánál. 1517-ben Werbőczi Hármaskönyve a várnai Johannita perjelt az ország zászlósurai közé sorolja. 1526-ban részt vesznek a mohácsi csatában.  1576-ban Sopronban meghal az utolsó magyarországi nagyperjel, Dalmady Sebestyén; az utolsó rendház is a világi papság tulajdonába kerül és ezzel megszűnik a Lovagrend magyarországi rendtartománya. Bár Kollonich Lipót érsek, aki korábban Málta várkapitánya volt, kísérletet tesz a Rend felélesztésére. Dubsky Ferdinánd címzetes Magyar Nagyperjel hivatalos kérését azonban az országgyűlés elszabotálja, mivel a perjelségek birtokainak javarésze időközben magyar főurak tulajdonába került.

1539-ben II. Joachim német őrgróf bevezeti Brandenburgban a reformációt, így az egész tartomány lutheránus lesz. A Szent János Lovagrend ottani perjelsége is csatlakozik a reformált valláshoz és megalakul a Rend protestáns ágazata, amelyet Johannita ágazatnak neveznek el. Az intézményi összeköttetés és kapcsolat azonban nem szakad meg Máltával.
 
II. Szulejmán látván a legyőzött ellenség feltámadását, mintegy 40.000 főnyi hatalmas sereggel 1565-ben a sziget elfoglalására indul. Az akkor már Máltai Lovagoknak nevezett 448 lovag Jean Parisot de LaVallette Nagymester vezetésével visszaveri a szultán hadait. Több, mint 30.000 mohamedán esik el a négy hónapig tartó harcban. A török sereg maradéka elvonul - a Lovagok ismét kivívják Európa csodálatát. Hogyan is győzhettek nyolcvanszoros túlerő ellen? A megoldás nem csak a Lovagok hősiességében, erkölcsi tartásukban, szervezettségükben keresendő, hanem a legmodernebb haditechnika alkalmazásában is! A Lovagok, ha nem is éltek szegénységben, hatalmas jövedelmeiket hajóhaduk felszerelésére, Máltát védő, építészetileg a legkorszerűbb erődítmények felépítésére, pontos, messzehordó ágyúk, fegyverek beszerzésére fordítják. Míg a török had elavult, pontatlan, nem elegendő lőerejű ágyúi nem tudják megbontani a korszerűen épített várfalat, a lovagok nagy távolságra is pontosan lőnek. Az iszlám félhold lassan hanyatlásnak indul: a török tengeri haderő teljesen megsemmisül a lepantói csatában (1571): a fényes győzelemben a máltai hajóhad  döntő szerepet játszik.

 

1798-ban Napoleon 600 hajóval megtámadja Máltát, ahol Ferdinand von Hompesch Nagymester mintegy 300 lovaggal tartózkodik. Kardcsapás nélkül átadja a szigetet Napoleonnak, majd 16 lovag kíséretében Triesztbe vonul (majd számos Itáliai város után a Vatikánban telepednek le). A többi lovag közül 35 beáll Napoleon seregébe, a többi királyi patrónusukhoz Szentpétervárra siet. 1789. október 27-én 249 lovag, mind a 15 perjelségből  Nagymesterré választja I. Pál cárt. Az időközben tisztjéről lemondott  Hompesch elküldi a független Málta koronázási jelvényeit, majd a Rend ereklyéit is átadja: Szent János jobbját és a Philermosi Miasszonyunk ereklyét, amelyet Szentpétervárott nagy pompával fogadnak. I. Pál Nagymestersége alatt kiteljesedik a Rend ökomenikus jellege: a protestáns ág után az ortodox perjelségek is gyors fejlődésnek indulnak. A lovagi utánpótlás biztosítására a Nagymester kiterjeszti a korábban csak rendkívüli szolgálatért adományozott örökölhető lovagi címet a parancsnokok szélesebb körére, lovagdinasztiák alakulnak. I. Pált 1801. március 23-án meggyilkolják.
 

Utóda, I. Sándor nem vállalja a Nagymesteri rangot, de a Rend védelmezője marad. Nagymester helyett a lovagok helytartót választanak. VII. Piusz Pápa 1803-ban „Mutu Proprio” kinevezi fra. Tomassit, új alapszabályt, státuszt alkot, létrehozza az úgynevezett pápai rendet, amelyet „szerzetes és katonai” rendként definiál és amely csak római katolikus vallású, nőtlen lovagokból állhat. A pápai ág anyagi, erkölcsi és politikai hátterével gyors fejődésnek indul: csatlakozik a római, mindkét szicíliai, a cseh és az osztrák Nagyperjelség.  Később sorra csatlakoznak katolikus lovagok Szövetségei a pápai ághoz  s ily módon megerősödve megindítják napjainkban is közismert, sikeres  karitatív tevékenységüket.

I. Sándor védnöksége alatt az orosz nagyperjelségek folytatják működésüket néhány örökös commndeur és leszármazottjaik vezetése alatt, őrzik a rend eredeti hagyományait. 1825-től I. Miklós cár visszaállítja Szentpétervárott a Palais de Malte ortodox és katolikus kápolnáit, közzéteszi az örökös lovagok listáját. 1858-ig ez az egyetlen Szuverén Szent János Rend, amelyet a Burke’s Peerage és a De Brett’s Peerage megemlít. I. Sándor halálakor a nagymesteri korona koporsója mellé kerül.

A 19. század második felétől új életre ébred a Rend: IV. Frigyes Vilmos visszaállítja a brandenburgi balley-t, létrejön az örökös commandeurok első összejövetele New-Yorkban Iván Lamb cári államhivatalnok szervezésében azzal a céllal, hogy ott perjelséget alapítsanak, II Alfonz spanyol király visszavonja az 1802-es rendeletet, Viktória, Nagy-Britannia királynője újraalapítja a Rendet és védelmezője lesz. II. Miklós cár határozott kérésére 1908. január 10-én a Lovagrend székhelyét Oroszországból  New-Yorkba helyezik, majd 1911-ben bejegyzik és jogilag védik a „Jeruzsálemi Szent János Szuverén Rendje, Máltai Lovagok” elnevezést. 1913-ban Sándor nagyherceget a rend 71. Nagymesterévé választják. Ettől az időponttól kezdve ismét folyamatos a Nagymesteri cím betöltése. 1976-ban a Rend székhelye visszakerül Máltára, a Castello dei Baroni-ba.

A Lovagrend egyre aktívabban építi fel és terjeszti ki a kornak megfelelő, de 900 éves hagyományán alapuló célját: gondozni a betegeket és szegényeket, tekintet nélkül fajukra, vallásukra vagy nyelvükre.

A Rend jelszava: „Pro fide, pro utilitate hominum!”

magyarországi sajtóban a Máltai Lovagrendrõl (KMFAP) megjelent különbözõ fogalmak pontosítása

 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége Magisztrátusi Székének közleménye (2009. június 16) a magyarországi sajtóban a Szuverén Lovagrendről megjelent különböző fogalmak pontosításáról

Az elmúlt napokban - hetekben a magyarországi médiában cikkek, hírek nagy-számban foglalkoztak lovagrendünk humanitárius tevékenységével, elsősorban az olaszországi földrengés áldozatainak nyújtott kétszázezer euró értékű gyógyszerszállítmány illetve a Bolíviában terrorizmus gyanújával letartóztatott Tóásó Előd emberi jogai védelmével kapcsolatosan.
E híradásokban gyakran összekeverik Lovagrendünket, annak államát és egyéb szervezeteit, ezért tartjuk fontosnak az alábbiak publikálását:


a,  A LOVAGREND (Szövetség):

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége, ( röviden "Máltai Lovagrend-KMFAP")

Közel ezer-éves világszerte elismert történelmi, nemzetközi lovagrend, amelynek legújabbkori bejegyzése az USA-ban New York Államban van.  A rend nemzetközi jogalany, háromezer lovagja és dámája több, mint 70 országban tevékenykedik.
A rend struktúrája a történelem során alig változott. Élén Nagymester áll, aki jelenleg a portugál  Prince José Manuel Costa da Veiga Cosmelli, helyettese az altábornagyi rangú magyar Prof. Popper György Gróf, aki egyben a  Rendi Szövetségen belüli Szuverén Ciprusi Rend ügyvezető nagykancellárja.

A  REND MAGYAR NYELVI NAGYPERJELSÉGE:

A világ minden országában élő mintegy száz főnyi magyar nyelvű dáma és lovag tartozik e nagyperjelséghez, amelynek vezetője  Prof. Popper György a Ciprusi Nagy Nyakék Lovagja,  nagyperjel helyettes: Dr. Gyenes Levente - nagykereszt lovagja.
A három területi vezető (Bailiff): Dr Milesz Sándor - Lovag-nagytiszt, Dr. Czapáry Martincsevics András - lovagparancsnok és Dr. Király Csaba - lovagparancsnok, aki egyben a társult "Ordo Hungariae Rend" nagymestere.


b,  A RENDI ÁLLAM

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége,  jelenleg terület nélküli állam, nemzetközi jogalany, amelyet a világ számos állama elismer, közülük több nagyköveti szintű diplomáciai kapcsolatot tart fenn, konzuli vagy egyéb megállapodás alapján kölcsönös képviselete van.
A lovagi állam elnöke a mindenkori Nagymester. Az állam rendelkezik alkotmánnyal és van kormánya, melynek miniszterelnöke a mindenkori nagymester-helyettes, jelenleg a magyar Prof. Popper György.
Jelenleg a kormány tagjai között miniszteri rangban amerikai, portugál, olasz, holland, román, kanadai és más eredeti állampolgárságú Dámák és Lovagok találhatóak.
A rendi Állam Külügyminisztere Dr. Nagy Károly András -  aki  e funkciója révén koordinálja a Bolíviai ügyben a szükséges lépéseket és tart kapcsolatot számos más állam, így a Magyar Köztársaság illetékes szervezetivel és hatóságaival.


c,  A LOVAGI EGYESÜLET   (CIVIL SZERVEZET)

A rend felavatott lovagjai a világ számos országában a humanitárius és egyéb tevékenység jogszerű gyakorlása elősegítésére - az adott országok törvényei alapján helyi szervezeteket jegyeztettek be, így Magyarországon  a "Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége - Magyarországi Lovagjai" nevű közhasznú országos egyesületet. A szervezet rövid neve: Máltai Lovagok Magyar Egyesülete.
Az egyesület elnöke Prof. Popper György, helyettese Dr. Gyenes Levente.


Bővebb információt mindenki talál a www.kmfap.net    és www.kmfap.hu   internetes oldalakon.

HMEH Prince Jose - Grand Master and Head of State


A Szuverén Máltai Lovagrend (KMFAP) tagjai, szervezetei
 

A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségének (KMFAP) tagjai:

 • Villedieu Nagyperjelség (Grand Priory of Villedieu)
 • Szuverén Ciprusi Rend (Order of Cyprus, also said "Knights of Sword and Silence")
 • Olasz nyelvi Nagyperjelség
 • Portugál nyelvi Nagyperjelség:
  • Portugál Perjelség
  • Angolai Perjelség
  • Brazil Perjelség
  • Mozambiki Perjelség
 • Magyar nyelvi Nagyperjelség

 • Német nyelvi Nagyperjelség
  • Német Perjelség
  • Osztrák Perjelség 
 • Balkáni Nagyperjelség
  • Szerb Perjelség
  • Szlovén Bailiwick
  • Horvát Bailiwick
  • Montenegro-i Bailiwick
  • Boszniai Bailiwick 
   
 • Angol nyelvi Perjelség
  • Amerikai Egyesült Államok Perjelsége
  • Nagy - Britannia Perjelsége
 • Holland nyelvi Perjelség
 • Spanyol nyelvi Perjelség
 • Szentföldi Perjelség
 • Román nyelvi Perjelség
 • Szlovák nyelvi perjelség
 • Török nyelvi Perjelség
 • Orosz nyelvi Perjelség
 • Dél-afrikai Perjelség
 • Sierra-Leone-i Bailiwick (Rendtartomány)
 • Cseh Bailiwick
 • Albán Bailiwick
 • Finn Bailiwick
 • Lett Bailiwick
 • Svéd Bailiwick

Társult tag:

 •  Ordo Hungariae Rend

 A Szuverén Máltai Lovagrend szervezetei:

 • Femeraid International (Elsősegélynyújtó Szervezetek Szövetsége)
 • Malta Cross Foundation International
 • Pro Deo State University
 • FIIPA - Femeraid Institute for International Penitentiary Assistance
 • International Institute for Sepsis Research
 • Chamber of Commerce
 • Chamber of Law
 • Medical Chamber
 • International Club of Knights (Hungary, Slovakia, Netherlands)
 • Ceremonial Corps
Társrendek és partnereink
 

Baptista Szeretetszolgálat

Pro Concordia Populorum Order

Order Bene Merenti

Nemzetközi Szent György Lovagrend

Sárkányos Lovagrend

Szent Lázár Lovagrend - Szent István Kommendatura

Magyarországi Fehér Asztal Lovagrend

Máltai Spirituális Rend

IBSSA - International Bodyguard and Security Services Association

Fővárosi Tűzoltó parancsnokság

EFUS

 

 

Királyi Védelmezőink:

 

       
1797 - 1801: Paul I. Romanov, orosz cár
1801 - 1825: Alexander I. Romanov, orosz cár
1825 - 1855: Michail I. Romanov, orosz cár
1855 - 1881: Alexander II. Romanov, orosz cár
1881 - 1894: Alexander III. Romanov, orosz cár
1894 - 1917: Michail II. Romanov, orosz cár
1913 - 1933: Alexander Michailowich Romanov, Nagyherceg, Nagymester
1934 - 1938: Cyril Vladimirovich Romanov, Nagyherceg
1938 - 1992: Wassili Alexandrovich Romanov, Nagyherceg
1992 - 2011: Romániai I. Mihály, Hohenzoller Hercege
2011 - :   SS Don Enrique de Borbon y Garcia-Lobez of Spain, királyi herceg

 

Rendünk vezetői:

   
Nagymester Herceg HSH Nicholas F.S. Papanicolaou GB.GCSJ(H)
Nagymester-helyettes HSH galánthai herceg Esterházy Antal GB.GCSJ(H)
Nagykancellár HE Lovag tábornok-h. William G. Boykin GCSJ
 
Nagy Magisztrális Kancellária
 
Királyi Protektor Prince Enrique de Borbon y Garcia-Lobez of Spain, GCSJ
Nagymester Herceg HSH Nicholas F.S. Papanicolaou GB.GCSJ(H)
Nagymester-helyettes HSH Prince Anton Esterházy de Galantha BGCSJ(H)
Nagykancellár HE Chev. Lt.Gen William G. Boykin (U.S. Army, Ret.) GCSJ
Nagykancellár-helyettes Chev. Pasquale (Pat) Pedula, GCSJ
Nagykancellár-helyettes, Európa H.E. Chev. Richard Smith GCdr OSJ
Emeritus Nagymester HE Don Adrian Busietta GCSJ(H)
Emeritus Nagykancellár HE Chev. Malcolm Hitchman GCSJ(J)
Alapítványi vezérigazgató Chev. Lonnie R. Rex Gr.Cdr.OSJ (USA)
   
 
Adminisztráció
 
Főtitkár Chev. Major Robert Vella, GCSJ
Fótitkár-helyettes Chev. Pasquale (Pat) Pedula, GCSJ
Kincstárnok Chev. Joris Buijs GCSJ(G) (Benelux)
Főispotályos HE Chev. Harry Row GCSJ (United Kingdom)
Jogi Tanácsnok Chev. Alfred J. Pirotta OSJ (United Kingdom)
Nagy Marsall HE Major Chev. Alex Moseanu GCSJ(J) (Canada)
Fegyvernök Chev. Ronald Duncan Gr.Cdr.OSJ(J) (United Kingdom)
Fegyvermester Chev. Antoine Bonello COSJ (Malta)
Nagymester Szárnysegédje Vice-Admiral Chev. Takis Karamanolis Gdr.COSJ (Greece)
  Chev. Mark Karydis, Gr.COSJ (USA)
  Chev. George Politis, COSJ (Greece)
Nagykancellár Szárnysegédje Chev. William NeSmith, COSJ (USA)
   
 
A Legfelsőbb Tanács Tagjai
 
Hivatalból szavazó tagok:
 
 
Nagymester Herceg és Elnök HSH Nicholas F.S. Papanicolaou GB.GCSJ(H)
Nagymester-helyettes HSH Prince Anton Esterházy de Galantha BGCSJ(H)
Nagykancellár HE Chev. Lt.Gen William G. Boykin (U.S. Army, Ret.) GCSJ Na

Szavazó tagok:
 
 
Tag Chev. Arpad Bartha de Bonta, GCSJ(J) (Hungary)
Tag Chev. Joris Buijs, GCSJ (Benelux)
Tag Chev. Mario Cortellucci GCSJ (Canada)
Tag Chev. H.E. Archbishop Gregory L. Holley GCSJ (USA)
Tag Chev. David Musgrave GCSJ (United Kingdom)
Tag Chev. Harry Row GCSJ (United Kingdom)
Tag HE Chev. Francis Tin GCSJ (J) (Hong Kong & China)
Tag Chev. Major Robert Vella GCSJ (Malta)
Tag Chev. Joseph Wellman GCSJ (Canada)

Tiszteletbeli (nem szavazó) tagok:
 
 
Tag HE Chev. Renato Baldari Gr.Cdr. OSJ(J) (Canada)
Tag HE Don Adrian Busietta GCSJ(H) (Malta)
Tag HE Major Chev. Alex Moseanu GCSJ(J) (Canada)
Tag HE Chev. N.Michael Sillato GCSJ(J)(Canada)
   
 
A Legfelsőbb Tanács taghelyettesei
 
Tag HE Chev. Ronald Duncan Gr.Cdr.OSJ(J) (United Kingdom)
Tag Chev. Rick Joyner GCSJ (USA)
Tag HE Chev. Pat Pedula, GCSJ (G) (Australia)
Tag Chev. Lonnie R. Rex Gr.Cdr.OSJ, (USA)
Tag Chev. Leif Syrstad, GCSJ (Sweden)
   
 
Vallási (Etikai) Bíróság
 
Grand Prelate (United States) HE Chev. Archbishop Gregory L. Holley GCSJ
Prelate (Canada) (Byzantine Rite) Chev. Rev. Ronald Comeau OSJ
Prelate (Malta) (RC) Chev. Rev. George Mercieca COSJ
Prelate (United Kingdom) (RC) Chev. Rev. Victor Camilleri Gr.Cdr.OSJ
Prelate (Canada) (RC) Chev. Rev. Alfred Grima COSJ
Prelate (Canada) (RC) Chev. Rev. Guy Chapdelaine OSJ
Chaplain (Canada) (Ecumenical) (SA) Major Chev. Rev. Fred Butler-Caughie Gr.Cdr.OSJ
 

gok
Az Ökumenikus Rend

A Jeruzsálemi Szent János Független Lovagrend Ispotályos Lovagjai, Máltai Lovagok a világ egyik legrégebbi lovagrendje. Az Ökumenikus Rend ma ismét olyan aktív, mint valaha, hosszú történelme során. A Rend világszerte folytatott karitatív tevékenységével felélesztette alapításának hagyományát: gondozni a betegeket és a szegényeket, tekintet nélkül fajukra, vallásukra vagy nyelvükre...

A Szent János Független Lovagrend Lovagjai és Dámái számára, akik a Rend szimbólumát, a nyolcágú máltai keresztet viselik, ez nem privilégium, hanem sokkal inkább az elesett emberek szolgálatának kötelezettsége...

vissza a címoldalra

Nevezze meg a prioritásokat!
Eredmények
További szavazások
 
 


kiralyiudvar.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!